Privacy

De gegevens die over leerlingen en ouders/verzorgers gaan noemen we persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van u en onze leerlingen te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.  

Dit brengt met zich mee dat wij:  

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken  tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt; 
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

De verwerking van uw persoonsgegevens door de Bethelschool vindt o.a. plaats voor de organisatie en het bieden van onderwijs, de begeleiding van leerlingen en het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte. 

Privacyverklaring 


Wij vragen ouders van nieuwe leerlingen een privacyverklaring te ondertekenen. In deze verklaring kunt u aangeven hoe u wilt omgaan met het verstrekken van adresgegevens en de publicatie van foto’s van uw kind(eren).  

Tijdens feesten en activiteiten van de school worden er ook foto’s en films door ouders gemaakt. De directie van de school geeft hier toestemming voor, onder voorbehoud dat dit beeldmateriaal voor privédoeleinden is bestemd. Om het beeldmateriaal van onze leerlingen te kunnen blijven controleren op het internet, geven wij geen toestemming aan ouders om beeldmateriaal, gemaakt tijdens schoolse activiteiten, te plaatsen op het internet.